پوشش های پودری و رنگ پودری رزین

پوشش های پودری چه رنگ‌هایی هستند و تاریخچه آن‌ها چیست؟